Цінності в житті людини: визначення, особливості, класифікація

 26 298

Найважливішу роль не тільки в житті кожної окремої людини, а й усього суспільства в цілому грають цінності і ціннісні орієнтації, які виконують в першу чергу інтегративну функцію. Саме на основі цінностей (при цьому орієнтуючись на їх схвалення в соціумі) кожна особистість робить свій власний вибір у житті. Цінності, займаючи центральну позицію в структурі особистості, істотно впливають на спрямованість людини і зміст його соціальної активності, поведінку і вчинки, його соціальну позицію і на загальне ставлення його до світу, до себе й інших людей. Тому, втрата людиною сенсу життя – це завжди результат руйнування і переосмислення старої системи цінностей і щоб здобути цей сенс знову, йому необхідно створити нову систему, грунтуючись на загальнолюдському досвіді і використовуючи прийняті в суспільстві форми поведінки і діяльності.

Цінності в житті людини
Цінності в житті людини

Цінності є своєрідним внутрішнім інтегратором людини, концентруючи навколо себе всі його потреби, інтереси, ідеали, установки і переконання. Таким чином, система цінностей в житті людини набуває вигляду внутрішнього стрижня всієї його особистості, а така ж система в суспільстві є стрижнем її культури. Системи цінностей, функціонуючи як на рівні особистості, так і на рівні суспільства, створюють своєрідну єдність. Це відбувається завдяки тому, що особистісна система цінностей завжди формується, базуючись на цінностях, які є домінуючими в конкретному суспільстві, а вони в свою чергу впливають на вибір індивідуальної мети кожної окремої людини і на визначення способів її досягнення.

Цінності в житті людини є основою для вибору цілей, способів і умов діяльності, а також допомагають йому відповісти на питання, заради чого він робить ту або іншу діяльність? Крім того, цінності є системоутворююче ядро ​​задуму (або програми), діяльності людини і його внутрішнього духовного життя, адже духовні принципи, наміри і моральні норми людство відносить більше не до діяльності, а до цінностей і ціннісних орієнтацій.

Роль цінностей в житті людини: теоретичні підходи до проблеми

Сучасні людські цінності – найбільш актуальна проблема і теоретичної, і прикладної психології, так як вони впливають на формування світогляду особистості і є інтегративною основою діяльності не тільки окремо взятого індивіда, але і соціальної групи (великої чи малої), колективу, етносу, нації і всього людства. Важко переоцінити роль цінностей в житті людини, адже вони висвітлюють її життя, наповнюючи при цьому її гармонією і простотою, яка обумовлює прагнення людини до свободи волі, до волі творчих можливостей.
Проблема цінностей людини в житті вивчається наукою аксіологією (в пер. З грец. Axia / аксіо – цінність, logos / логос – розумне слово, вчення, вивчення), точніше окрема галузь наукових знань філософії, соціології, психології та педагогіки. У психології під цінностями прийнято розуміти щось значиме для самої людини, те, що дає відповідь на його актуальні потреби, ідеали, особистісні сенси. Під цінностями також бачать поняття, яке позначає об’єкти, явища, їх властивості та абстрактні ідеї, що відображають суспільні ідеали і тому є еталоном належного.

Необхідно відзначити, що особлива важливість і значення цінностей в житті людини виникає лише в порівнянні з протилежністю (так люди прагнуть до добра, тому що на землі існує зло). Цінності охоплюють все життя як людини, так всього людства, при цьому вони зачіпають абсолютно всі сфери (пізнавальну, поведінкову і емоційно-чуттєву).

Проблема цінностей цікавила багатьох відомих філософів, соціологів, психологів і педагогів, але початок вивчення даного питання було покладено ще в далекій античності. Так, наприклад, Сократ був одним з перших, хто намагався зрозуміти, що ж таке благо, чесність і краса, причому ці поняття відділялися від речей або вчинків. Він вважав, що досягнуті завдяки розумінню цих понять знання і є основою моральної поведінки людини. Тут варто також звернутися до ідей Протагора, який вважав, що кожна людина вже є цінністю як міра існуючого і неіснуючого.

Цінності
Цінності

Аналізуючи категорію «цінності», не можна пройти повз Аристотеля, адже саме йому належить виникнення терміну «Тімія» (або цінне). Він вважав, що цінності в житті людини є і джерелом речей і явищ, і причиною їх різноманітності. Аристотель виділяв наступні блага:

 • цінуютчі (або божественні, до яких філософ відносив душу і розум);
 • хвалені (зухвала похвала);
 • можливості (сюди філософ відносив силу, багатство, красу, владу і т.п.).

Істотний внесок у розробку питань про природу цінностей внесли філософи Нового часу. Серед найбільш значущих постатей тієї епохи варто виділити І. Канта, який центральною категорією, яка могла допомогти у вирішенні проблем ціннісної сфери людини, називав волю. А найбільш розгорнуте пояснення процесу формування цінностей належить Г. Гегелю, який описував зміни цінностей, їх зв’язків і структури в трьох ступенях існування діяльності (більш докладно вони описані нижче в таблиці).

Особливості зміни цінностей в процесі діяльності (по Г. Гегелю)

Сходинки діяльності / Особливості формування цінностей.

 • перша (виникнення суб’єктивної цінності (її визначення відбувається ще до початку дій), відбувається прийняття рішення, тобто цінність-мета повинна конкретизуватися і співвідноситися з зовнішніми умовами, що змінюються).
 • друга (Цінність знаходиться у фокусі самої діяльності, відбувається активна, але в той же час суперечлива взаємодія між цінністю і можливими способами її досягнення, тут цінність стає способом для формування нових цінностей).
 • третя (цінності вплітаються безпосередньо в діяльність, де вони проявляються як об’єктивованого процесу).

Проблема цінностей людини в житті глибоко вивчалася зарубіжними психологами, серед яких варто відзначити роботи В. Франкла. Він говорив, що в системі цінностей знаходить свій вияв сенс життя людини як його базову освіту. Під самими ж цінностями він розумів сенси (він їх називав «універсалами сенсів»), які властиві більшій кількості представників не тільки конкретного суспільства, а й людству в цілому протягом усього шляху його розвитку (історичного).

Віктор Франкл акцентував увагу на суб’єктивній значущості цінностей, що супроводжується в першу чергу прийняттям людиною відповідальності на себе за її реалізацію.

У другій половині минулого століття цінності часто розглядалися вченими через призму понять «ціннісні орієнтації» і «особистісні цінності». Найбільша увага приділялася вивченню ціннісних орієнтацій особистості, під якими розумілося і як ідеологічне, політичне, моральне і етична підстава для оцінки людиною навколишньої дійсності, і як спосіб диференціювання об’єктів за їх значимістю для індивіда. Головне, на що звертали увагу багато дослідників, так це те, що ціннісні орієнтації формуються тільки завдяки засвоєнню людиною соціального досвіду, а свій вияв вони знаходять в цілях, ідеалах, інтересах, переконаннях і інших проявах особистості. У свою чергу система цінностей в житті людини є основою змістовною стороною спрямованості особистості і відображає її внутрішнє ставлення в навколишній дійсності.

Таким чином, ціннісні орієнтації в психології розглядалися в якості складного соціально-психологічного феномена, який давав характеристику спрямованості особистості і змістовній стороні її активності, чим визначав загальний підхід людини до себе, інших людей і до світу в цілому, а також надавав сенс і спрямованість його поведінці і діяльності.

Цінності: форми існування, їх ознаки і особливості

Протягом усієї своєї історії розвитку, людством було вироблено загальнолюдські або універсальні цінності, які впродовж багатьох поколінь не змінювали свого сенсу і не зменшували свою значимість. Це такі цінності як істина, краса, добро, свобода, справедливість і багато інших. Ці та багато інших цінностей в житті людини пов’язані з мотиваційно-потребчою сферою і є важливим регулюючим фактором її життєдіяльності.

Цінності в психологічному розумінні можуть бути представлені в двох значеннях:

 • в формі об’єктивно існуючих ідей, предметів, явищ, дій, властивостей продуктів (як матеріальних, так і духовних);
 • в якості  значущості їх для людини (системи цінностей).

Серед форм існування цінностей виділяють: соціальні, предметні й особистісні (більш докладно вони представлені в таблиці).

Форми існування цінностей по О.В. Сухомлинської

Форми / Цінності

 • соціальні: колектив, група, сім’я, реальні цінності індивіда та соціуму
 • предметні: література, мас-медіа, мистецтво, субкультура і т.д.
 • особистісні: потреби, мотиви, бажання, ідеали, переконання і т.д.

Особливе значення в вивченні цінностей і ціннісних орієнтацій мали дослідження М. Рокича. Він розумів під цінностями позитивні або негативні ідеї (причому абстрактні), які ніяким чином не пов’язані з якимось конкретним об’єктом або ж ситуацією, а лише є вираженням людських переконань про типи поведінки і переважаючі цілі. На думку дослідника, всі цінності мають наступні ознаки:

 • загальне число цінностей (значущих і мотивованих) невелика;
 • всі цінності у людей схожі (різні лише ступені їх значимості);
 • всі цінності організовуються в системи;
 • джерелами цінностей є культура, суспільство і соціальні інститути;
 • цінності впливають на велику кількість феноменів, які вивчаються різними науками.

Крім того, М. Рокіч встановив пряму залежність ціннісних орієнтацій людини від багатьох факторів, таких як рівень його доходу, статі, віку, раси, національності, рівня освіти і виховання, релігійної спрямованості, політичних переконань і т.д.

Деякі ознаки цінностей також були запропоновані Ш. Шварцем і У. Біліскі, а саме:

 • під цінностями розуміється або поняття, або переконання;
 • вони відносяться до бажаних кінцевих станів індивіда або ж до його поведінки;
 • вони володіють Надситуативним характером;
 • керуються вибором, а також оцінкою поведінки людини і дій;
 • вони упорядковуються за важливістю.
Класифікація цінностей

На сьогоднішній день в психології існує величезна кількість самих різних класифікацій цінностей і ціннісних орієнтацій. Така різноманітність з’явилася завдяки тому, що цінності класифікуються за самими різними критеріями. Так вони можуть об’єднуватися в певні групи і класи в залежності від того, які види потреб ці цінності задовольняють, яку роль вони відіграють у житті людини і в якій сфері вони застосовуються. Нижче в таблиці представлена ​​найбільш узагальнена класифікація цінностей.

Класифікація цінностей

Критерії / Цінностей можуть бути

 • об’єкт засвоєння: (матеріальними і морально-духовними).
 • предмет і зміст об’єкта (соціально-політичними, економічними та моральними).
 • суб’єкт засвоєння (громадськими, класовими і цінностями соціальних груп).
 • мета засвоєння: (егоїстичними і альтруїстичними).
 • рівень узагальненості: (конкретними і абстрактними).
 • спосіб прояву: (стійкими і ситуативними).
 • роль людської діяльності: (термінальними та інструментальними).
 • зміст діяльності людини: (пізнавальними і предметно-Преображаючими (творчими, естетичними, науковими, релігійними та ін.)
 • приналежність: (індивідуальними або особистісними, груповими, колективними, громадськими, національними, загальнолюдськими).
 • відношення групи і суспільства: (позитивними і негативними).

З точки зору психологічних особливостей цінностей людини цікава класифікація, запропонована К. Хабібулін. Цінності їм були поділені наступним чином:

 • в залежності від суб’єкта діяльності цінності можуть бути індивідуальними або виступати як цінності групи, класу, суспільства;
 • по об’єкту діяльності вчений виділяв матеріальні цінності в житті людини (або вітальні) і соціогенні (або духовні);
 • в залежності від виду людської діяльність цінності можуть бути пізнавальними, трудовими, виховними і соціально-політичними;
 • останню групу складають цінності за способом виконання діяльності.

Також існує класифікація, заснована на виділенні життєво важливих (уявлення людини про добро, зло, щастя і горе) і універсальних цінностей. Дана класифікація була запропонована в кінці минулого століття Т.В. Батьківським. Універсальні цінності, на думку вченого, бувають:

 • вітальними (життя, сім’я, здоров’я);
 • суспільного визнання (такі цінності як соціальний статус і працездатність);
 • міжособистісного визнання (прояв альтруїзму і чесності);
 • демократичними (свобода висловлювання або свобода слова);
 • партикулярними (приналежність сім’ї);
 • трансцендентними (прояв віри в Бога).

Варто також окремо зупинитися на класифікації цінностей по М. Рокича – автору найбільш відомої у світі методики, головна мета якої полягає в визначення ієрархії ціннісних орієнтацій особистості. Всі цінності людини М. Рокіч ділив на дві великі категорії:

 • термінальні (або цінності-цілі) – переконаність людини в тому, що кінцева мета стоїть всіх зусиль для її досягнення;
 • інструментальні (або цінності-способи) – переконаність людини в тому, що певний спосіб поведінки і дій є найбільш вдалим для досягнення мети.

Існує ще безліч різних класифікацій цінностей, короткий виклад яких наведено нижче.

Класифікації цінностей

вчений / Цінності

В.П. Тугаринов:

 • духовні (освіта, мистецтво та наука)
 • соціально-політичні (справедливість, воля, рівність і братерство)
 • матеріальні (різні види матеріальних благ, техніка)

В.Ф. Сержантов

 • матеріальні (знаряддя праці і способи виконання)
 • духовні (політичні, моральні, етичні, релігійні, правові і філософські)

А. Маслоу

 • буття (Б-цінності) вищі, характерні для особистості, яка самоактуализирующими (цінності краси, добра, істини, простоти, унікальності, справедливості і т.д.)
 • дефіцитні (Д-цінності) нижчі, спрямовані на задоволення потреби, яка була фрустрирована (такі цінності як сон, безпеку, залежність, спокій і т.п.)

Аналізуючи представлені класифікації, виникає питання, а які головні цінності в житті людини? Насправді таких цінностей сила-силенна, але найбільш важливими є загальні (або універсальні) цінності, які, за словами В. Франкла, ґрунтуються на трьох головних людських екзестенціалах – духовності, свободи і відповідальності. Психологом було виділено наступні групи цінностей ( «вічні цінності»):

 • творчості, які дозволяють людям зрозуміти, що вони можуть дати даному суспільству;
 • переживання, завдяки яким людина усвідомлює те, що вона отримує від соціуму і суспільства;
 • відносини, які дають можливість людям усвідомити своє місце (позицію) щодо тих факторів, які будь-яким чином обмежують їхнє життя.

Необхідно також відзначити, що найбільш важливе місце займають моральні цінності в житті людини, адже саме вони відіграють провідну роль при прийнятті людьми рішень пов’язаних з мораллю і моральними нормами, а це в свою чергу говорить про рівень розвитку їх особистості та гуманістичної спрямованості.

Система цінностей в житті людини

Проблема цінностей людини в житті займає провідну позицію в психологічних дослідженнях, адже вони є стрижнем особистості і обумовлюють її спрямованість. У вирішенні даної проблеми істотна роль належить вивченню системи цінностей і тут серйозний вплив зробили дослідження С. Бубновою, яка ґрунтуючись на працях М. Рокича, створила свою модель системи ціннісних орієнтацій (вона ієрархічна і складається з трьох рівнів). Система цінностей в житті людини на її думку складається з:

 • цінностей-ідеалів, які є найбільш загальними і абстрактними (сюди відносяться духовні і соціальні цінності);
 • цінностей-властивостей, які закріплюються в процесі людської життєдіяльності;
 • цінностей-способів діяльності та поведінки.

Будь-яка система цінностей завжди буде об’єднувати дві категорії цінностей: цінності-цілі (або термінальні) і цінності-засоби (або інструментальні). Термінальні включають в себе ідеали і цілі людини, групи і суспільства, а інструментальні – способи досягнення цілей, які приймаються і схвалюються в даному суспільстві. Цінності-цілі більш стійкі, ніж цінності-способи, тому вони виступають в якості системоутворюючого фактора в різних соціальних і культурних системах.

До існуючої в суспільстві конкретної системі цінностей кожна людина проявляє своє власне ставлення.

У психології виділяють п’ять типів відносин людини в системі цінностей (по Я. Гудечек):

 • активне, яке виражається у високому ступені інтерналізації цієї системи;
 • комформність, тобто зовні прийняте, але при цьому людина не ідентифікує себе з даною системою цінностей;
 • індиферентне, яке полягає в прояві байдужості і повної відсутності інтересу до цієї системи;
 • незгоду або неприйняття, що виявляється в критичному відношенні і засудження системи цінностей, з наміром її змінити;
 • протидія, яке проявляється і у внутрішньому, і в зовнішньому протиріччі з даною системою.

Слід зазначити, що система цінностей в житті людини є найважливішим компонентом в структурі особистості, при цьому вона займає прикордонне положення – з одного боку це система особистісних смислів людини, з іншого – його мотиваційна сфера. Цінності і ціннісні орієнтації людини виступають в ролі ведучого якості особистості, підкреслюючи її неповторність та індивідуальність.

Цінності є найбільш потужним регулятором життєдіяльності людини. Вони направляють людини на шляху його розвитку і обумовлюють його поведінку і діяльність. Крім того, спрямованість людини на певні цінності і ціннісні орієнтації обов’язково вплине і на процес формування суспільства в цілому.

Автор:
Знайшли помилку в тексті, будь-ласка, виділіть її мишкою і натисніть(Ctrl+Enter).

Залишити відповідь